Overslaan en naar de inhoud gaan

Kerncijfers

Geconsolideerde resultatenrekening

(x 1.000 euro) 2017 2016 2015* 2014* 2013*
Bedrijfsopbrengsten 441.550 425.054 436.182 450.409 343.639
Omzet 436.934 421.839 427.560 447.056 342.711
Overige bedrijfsopbrengsten 4.616 3.215 8.622 3.353 928
Bedrijfkosten (366.942) (407.173) (407.336) (356.073) (277.321)
Handelsgoederen (167.718) (158.191) (158.316) (158.843) (148.050)
Diensten en diverse goederen (79.858) (79.218) (77.535) (76.067) (49.157)
Personeelskosten (100.700) (96.801) (103.839) (101.642) (71.166)
Afschrijvingen en waardeverminderingen (17.550) (21.119) (16.111) (19.025) (8.914)
Bijzondere waardeverminderingen - (48.364) (47.338) - -
Overige bedrijfskosten (1.116) (3.480) (4.197) (496) (35)
Bedrijfsresultaat 74.607 17.881 28.845 94.336 66.318
Financiële opbrengsten 3.154 12.996 2.013 731 1.039
Financiële kosten (21.769) (37.242) (46.967) (25.215) (18.536)
Resultaat vóór belastingen 55.965 (6.364) (16.108) 69.852 48.821
Belastingen (8.918) (11.748) (8.840) (26.663) (6.997)
Netto resultaat voortgezette activiteiten 47.047 (18.112) (24.948) 43.190 41.824
Netto resultaat beeindigde activiteiten (toe te rekenen aan aandeelhouders) 0 (2.045) (117.064) (27.033) (73.854)
Netto resultaat 46.658 (20.157) (202.012) 16.156 (32.030)
* Op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten          
           
Winst (verlies) per aandeel (in euro) 0,65 (0,38) (6,46) 0,53 (1,05)
Op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten 0,65 (0,34) (0,81) 1,41 1,36
Op basis van beeindigde bedrijfsactiviteiten 0,00 (0,04) (5,66) (0,88) (2,41)
Verwaterde winst (verlies) per aandeel (in euro) 0,65 (0,38) (6,44) 0,52 (1,03)
Op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten 0,65 (0,34) (0,80) 1,39 1,34
Op basis van beeindigde bedrijfsactiviteiten 0,00 (0,04) (5,63) (0,87) (2,37)

 

Geconsolideerde balans

(x 1.000 euro) 2017 2016 2015* 2014* 2013*
Vaste activa 427.617 455.707 501.535 662.649 492.100
Immateriële vaste activa 344.495 371.006 410.601 575.252 400.587
Materiële vaste activa 69.535 72.879 71.133 59.969 47.454
Financiële activa 2.232 2.123 5.859 5.064 15.767
Latente belastingen 11.355 9.698 13.942 22.363 28.292
Vlottende activa 166.430 412.346 187.846 228.114 236.536
Voorraden 62.865 60.054 67.251 65.181 58.917
Handelsvorderingen 32.220 32.879 34.090 36.337 29.611
Overige vorderingen 10.574 23.829 11.031 18.043 19.137
Niet vrij ter beschikking staande geldmiddelen 0 220.622 - - -
Geldmiddelen en kasequivalenten 60.771 74.962 75.474 108.552 128.871
Activa aangehouden voor verkoop - - - 82.989 76.057
Totaal activa 594.047 868.053 689.381 973.752 804.693
           
Eigen vermogen 184.881 152.875 (64.772) 156.948 155.168
Eigen vermogen (moedermaatschappij) 181.398 149.792 (67.473) 154.630 151.555
Minderheidsbelang 3.483 3.083 2.700 2.317 3.613
Langlopende verplichtingen 300.925 309.125 27.064 575.472 389.097
Langlopende voorzieningen 12.476 12.776 15.987 8.891 9.197
Pensioenverplichtingen 4.733 5.680 5.146 6.053 4.286
Latente belastingen 198 236 1.519 6.162 4.451
Financiële schulden 283.518 290.433 4.411 551.504 368.698
Financiële instrumenten - - - 2.862 2.463
Kortlopende verplichtingen 108.241 406.053 727.090 220.938 230.364
Financiële schulden 13.450 290.559 594.908 5.710 55.004
Handelsschulden 58.950 53.163 63.043 57.440 55.551
Kortlopende winstbelasting- en personeelsverplichtingen 27.168 34.977 25.282 38.668 28.842
Overige kortlopende schulden 8.673 18.825 41.859 119.120 90.968
Financiële instrumenten 0 8.530 1.996 - -
Verplichtingen gerelateerd aan activa aangehouden voor verkoop - - - 20.394 30.064
Totaal verplichtingen 409.166 715.178 754.154 816.804 649.525
Totaal eigen vermogen en verplichtingen 594.047 868.053 689.381 973.752 804.693

* op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten