DISCLAIMER - BELANGRIJK

De informatie waartoe deze webpagina toegang geeft is uitsluitend bestemd voor personen die geen inwoners zijn van de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zwitserland, Japan of Zuid-Afrika en die niet fysiek aanwezig zijn in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zwitserland, Japan of Zuid-Afrika. Deze informatie maakt geen aanbod of uitnodiging tot aankoop van effecten in Fagron NV uit in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zwitserland, Japan of Zuid-Afrika of in enige andere rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of uitnodiging niet is toegestaan, of aan elke persoon aan wie het onwettig is een dergelijk aanbod of verzoek te doen. Potentiële gebruikers van deze informatie worden verzocht zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen.

De effecten van Fagron NV mogen niet aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie onder de United States Securities Act van 1993, zoals gewijzigd, of zonder toepasselijke vrijstelling van dergelijke registratievereisten. Fagron NV heeft geen van haar effecten geregistreerd onder de Securities Act, en Fagron NV heeft geen van haar effecten geregistreerd, en niet de intentie om over te gaan tot registratie, overeenkomstig de Securities Act, en beoogt evenmin om een openbaar aanbod van effecten te doen in de Verenigde Staten.

De informatie waartoe deze webpagina toegang verleent is enkel gericht tot: (i) personen die zich buiten het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk bevinden; of (ii) personen die professionele ervaring hebben in investeringszaken die vallen onder Artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order"); of (iii) entiteiten met een groot vermogen en andere personen aan wie deze mededeling regelmatig kan gedaan worden, die vallen onder Artikel 49(2) (A) tot (D) van de Order (waarbij naar al deze personen onder (i), (ii) en (iii) gezamenlijk wordt verwezen als relevante personen). Elke uitnodiging, elk aanbod of elke overeenkomst tot inschrijving, aankoop of enige andere verwerving van zulke effecten zal enkel aangegaan worden met de relevante personen. Personen die geen relevante personen zijn, mogen niet op deze informatie of op de inhoud ervan vertrouwen of er gevolg aan geven.

De Vennootschap heeft geen machtiging verleend voor een openbaar aanbod van Effecten in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België en Nederland. Met betrekking tot elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, andere dan België en Nederland, die de Prospectusrichtlijn heeft geïmplementeerd (elke, een Relevante Lidstaat), is er geen actie ondernomen of zal er geen actie worden ondernomen om een openbaar aanbod van Effecten te doen waarbij de publicatie van een prospectus in een Relevante Lidstaat vereist is. Bijgevolg, kunnen de Effecten enkel aangeboden worden in de Relevante Lidstaten (i) aan elke juridische entiteit die een gekwalificeerd belegger is in de zin van de Prospectusrichtlijn; of (ii) in alle andere omstandigheden die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn. Voor de toepassing van deze paragraaf, wordt verstaan onder de uitdrukking "een openbaar aanbod van effecten", de communicatie, in om het even welke vorm en met om het even welk middel, van voldoende informatie over de voorwaarden van het aanbod en de aan te bieden Effecten, zodat een belegger kan beslissen tot uitoefening of aankoop van de Effecten of inschrijving op de Effecten, zoals dit in die Lidstaat in enige maatregel ter implementatie van de Prospectusrichtlijn gewijzigd kan zijn, en de uitdrukking "Prospectusrichtlijn" verwijst naar Richtlijn 2003/71/EG (en enige wijzigingen hieraan, met inbegrip van Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze werden geïmplementeerd in de Relevante Lidstaat), en omvat elke relevante implementatiemaatregel in de Relevante Lidstaat.

De Vennootschap heeft geen handelingen gesteld die nodig zouden zijn om een aanbod van Effecten in enig rechtsgebied of het bezit of de verspreiding van dit bericht of enig ander aanbiedings- of reclamemateriaal met betrekking tot deze Effecten in enig rechtsgebied waar dergelijke handelingen vereist zijn, mogelijk te maken.

De vrijgave, publicatie of verspreiding van deze materialen in bepaalde rechtsgebieden kan worden beperkt door de wet, aldus dienen de personen in de rechtsgebieden waarin deze worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht nemen.